24/7
CALL3 US
󰀒 02 456 923

Εισπρακτικές εταιρείες και οι παράνομες πράξεις τους

󰀄
Εισπρακτικές εταιρείες και οι παράνομες πράξεις τους

Οι εταιρείες είσπραξης χρεών ουδεμία σχέση έχουν με τις δικηγορικές εταιρείες. Αντιθέτως, πρόκειται για κερδοσκοπικές εμπορικές εταιρείες. Οι μέθοδοι είσπραξης και εκτέλεσης τις οποίες υιοθετούν πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Ειδικότερα, η εκ μέρους των εταιρειών αυτών ανάληψη ενεργειών είσπραξης απαιτήσεων ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η ανεξέλεγκτη και ακαθόριστη προσαύξηση των οφειλών με “έξοδα είσπραξης”, τα οποία αυτές εισπράττουν απευθείας από τους οφειλέτες, είναι παράνομες. Παράλληλα, η είσπραξη απαιτήσεων από τέτοιες εταιρείες συνιστά αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και θίγει τις θεσμοθετημένες από την Πολιτεία και τους Νόμους αποκλειστικές αρμοδιότητες των δικηγόρων και των δικαστικών επιμελητών.

Η δικαστηριακή νομολογία καθώς και ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχουν διαπιστώσει πολλές φορές ότι οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες για την είσπραξη οφειλών είναι εντελώς παράνομες και αντιδεοντολογικές.

Εκτός των προαναφερθέντων, οι εισπρακτικές εταιρείες γίνονται λήπτες προσωπικών δεδομένων των οφειλετών δίχως να έχουν έννομο συμφέρον. Ειδικότερα, στοιχεία κρίσιμα για την κοινωνικοοικονομική ζωή των οφειλετών γνωστοποιούνται σε πρόσωπα τα οποία αφενός δε φέρουν την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού, ο οποίος βαρύνεται με το καθήκον της εχεμύθειας, αφετέρου δεν συνδέονται με τη δανείστρια επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κάποιου είδους αντιπροσώπευσης. Η σχετική άποψη του ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του είναι η εξής: “Θεωρούμε ότι όλοι οι δανειστές και βεβαίως οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να αναθέτουν την είσπραξη απαιτήσεων μόνο σε δικηγόρους και όχι σε εμπορικές εταιρείες. Ούτε αυτές δικαιούνται να μεσολαβούν, ώστε η υπόθεση να ανατίθεται σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή της δικής τους επιλογής (και όχι του δανειστή εντολέα), διότι οι δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι εμπορεύματα, αλλά δημόσιοι λειτουργοί και δεν υπακούουν στους κανόνες της οικονομικής προσφοράς και ζήτησης αλλά στο Σύνταγμα, στους νόμους και στη συνείδησή τους”.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012, απαγορεύεται στις Εισπρακτικές Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως είναι:

 1. Η κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη εμφάνιση των υπαλλήλων τους με ιδιότητες που στην πραγματικότητα δε διαθέτουν, όπως αυτή του υπαλλήλου των δανειστών, του δικηγόρου ή του δικαστικού επιμελητή.
 2. Η άσκηση σωματικής βίας ή ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 4. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
 5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη
 6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
 8. Οι κατ’ οίκον ή στον χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους, όπως νοσοκομεία.
 9. Η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης 4.
 10. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.
 11. Η οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.
 12. Η επικοινωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών, που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και από όρους που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.
error: Content is protected !!