24/7
CALL3 US
󰀒 02 456 923

Τι είναι εμπορικό Σήμα;

󰀄
Τι είναι εμπορικό Σήμα;

Τι είναι Εμπορικό Σήμα;                                                                  

Το δίκαιο περί σημάτων υπέστη πρόσφατα σημαντική τροποποίηση μετά την κατάργηση του προϊσχύσαντος νόμου 2239/1994 από τον 4072/2012.

Θεωρείται ‘εμπορικό σήμα’ το ιδιαίτερο σημείο ή σύμβολο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης, ικανό να προσδιορίσει την ταυτότητά τους και να τα διακρίνει από προϊόντα ή υπηρεσίες μιας άλλης επιχείρησης.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Είδη σημάτων

Το σήμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω μορφές: λεκτικό σήμα, σήμα απεικόνισης, τρισδιάστατο σήμα, έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού, ηχητικό σήμα ή «άλλο». Μόνο μία από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να επιλεγεί.

Το λεκτικό σήμα είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα (συνήθης γραμματοσειρά), χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία. Συνίσταται αποκλειστικά από λέξεις ή γράμματα, αριθμούς, άλλους κανονικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό των παραπάνω, τα οποία μπορούν να πληκτρολογηθούν.

Το σήμα απεικόνισης αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές. Το σύνολο των στοιχείων μπορεί να είναι έγχρωμα ή μη ή μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία.

Το τρισδιάστατο σήμα είναι ένα σήμα τρισδιάστατου σχήματος. Μπορεί να περιλαμβάνει τους περιέκτες, τη συσκευασία και το προϊόν αυτό.

Έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού σημαίνει ότι ζητείται προστασία σήματος για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως ειδικού σχήματος ή διάταξης.

Το ηχητικό σήμα πρέπει να απεικονίζεται χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες μεθόδους αναπαραγωγής ήχου με τη χρήση γραφικών, ειδικότερα την τυποποιημένη σημειογραφία.

Τα «Άλλα» σήματα περιλαμβάνουν όλα τα άλλα είδη σήματος που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ρητώς, όπως είναι τα ολογράμματα, σήματα θέσης, σήματα κίνησης, κ.λπ.

Δυνατότητα κατοχύρωσης

Ορισμένα σημεία δεν μπορούν να καταχωριστούν ως σήματα. Οι σημαντικότερες κατηγορίες αυτών είναι οι εξής:

  • Σημεία που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα
  • Σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση ιδιοτήτων, ποσότητας, προορισμού, αξίας, γεωγραφικής προέλευσης ή χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας
  • Αυτά που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου
  • Όσα συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν
  • Όσα αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη
  • Αυτά που μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό π.χ. ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
  • Εκείνα που προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευματώδη που εμπεριέχουν προστατευόμενη, από τη νομοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προέλευση
  • Σήματα που εμπεριέχουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν ήδη καταχωρισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος. Τα σήματα αυτά δεν μπορούν να καταχωριστούν στην περίπτωση που η αίτηση καταχώρισής τους υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των γεωγραφικών προϊόντων και τροφίμων.
  • Τα ονόματα κρατών, η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6γ της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 213/1975, Α’ 258) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις.
  • Τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, απαγορεύεται φυσικά και η καταχώριση σήματος που είναι πανομοιότυπο ή παραπλήσιο με προϋφιστάμενο σήμα, ώστε να δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης.

Η διαδικασία καταχώρισης σήματος αφορά στην υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, μαζί με διάφορα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και την απεικόνιση του σήματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνίσταται η παροχή συμβουλών από δικηγόρο, ώστε να γίνει η προηγούμενη έρευνα σχετικά με την ύπαρξη προγενέστερων δικαιωμάτων στο σήμα.

Τα διεθνή και τα κοινοτικά σήματα απολαμβάνουν την ίδια προστασία στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες.

error: Content is protected !!